UKNJIŽBA NEKRETNINA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Kako upisati – uknjižiti svoje pravo u katastru nepokretnosti

Namera ovog vodiča je da korisnicima pruži osnovne informacije u vezi postupka upisa u katastar nepokretnosti.

katastar nepokretnostiObjašnjenja i uputstva u ovom vodiču data su za neke tipične i opšte slučajeve, i primenjiva su samo u područjima gde je izrađen katastar nepokretnosti, kao osnovna i javna evidencija o nepokretnostima i pravima na njima.

Veliki posao izrade katastra nepokretnosti je u toku, a plan završetka izrade katastra nepokretnosti na celokupnoj teritoriji Republike Srbije je do 2010. godine. U područjima gde i dalje postoji zemljišna knjiga, posao uknjižbe prava na nepokretnostima obavlja se u nadležnom opštinskom sudu, sve do momenta preuzimanja podataka iz zemljišne knjige od strane Republičkog geodetskog zavoda (dalje: RGZ) i izrade katastara nepokretnosti za to područje.

Sadržaj:
1. Utvrdite gde je lokalna služba RGZ-a koja je nadležna za upis prava na nepokretnosti
2. Utvrdite status nepokretnosti u katastru
3. Pripremite dokumentaciju
4. Platite takse i naknade
5. Sastavite zahtev za uknjižbu
6. Predajte zahtev za uknjižbu sa pratećom dokumentacijom u nadležnu službu RGZ-a

1) Utvrdite gde je lokalna služba RGZ-a koja je nadležna za upis prava na nepokretnosti

Nadležna služba je uvek ona koja obuhvata područje na kojoj se nepokretnost nalazi. Spisak svih centara i službi za katastar nepokretnosti, sa kontaktima, možete naći na internet stranici RGZ-a http://www.rgz.gov.rs/rgz.

2) Utvrdite status nepokretnosti u katastru

Mogućnosti i način upisa prava na određenoj nepokretnosti zavise pre svega od njenog statusa u katastru nepokretnosti. Zato u drugom koraku utvrdite taj status, uvidom u stanje u katastru nepokretnosti, što se ostvaruje izdavanjem lista nepokretnosti (izvoda iz lista nepokretnosti ili prepisa lista nepokretnosti) ili neposrednim uvidom u evidenciju i dobijanjem usmenih informacija i objašnjenja od službenika RGZ-a.

Tek kada se utvrdi tačan status nepokretnosti u katastru, može se za konkretan slučaj utvrditi koje radnje treba preduzeti i koja dokumenta treba pribaviti u cilju željenog upisa.

3) Pripremite dokumentaciju

Kada ste utvrdili status nepokretnosti u katastru potrebno je pripremiti odgovarajuću dokumentaciju.

Primera radi, možemo izdvojiti nekoliko tipičnih situacija:

a) Uknjižba prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je prodavac uknjižen kao vlasnik

Potrebno je pripremiti sledeće:

Ugovor o kupoprodaji:

– Na kome su potpisi ugovarača overeni u sudu.

– U originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili opštini).

– Sa poreskom klauzulom – pečatom poreske uprave koji potvrđuje da je porez na prenos apsolutnih prava regulisan.

– Sa izričitom i bezuslovnom saglasnošću prodavca da kupac može da uknjiži pravo svojine (clausula intabulandi) – ako je nema u samom ugovoru, potrebno je priložiti saglasnost u posebnoj pisanoj izjavi prodavca, na kojoj potpis prodavca mora biti overen u sudu.

Fotokopija lične karte kupca.

Ako je kupac pravno lice, potreban je izvod iz Agencije za privredne registre Republike Srbije, u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili u opštini).

b) Uknjižba prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko prodavac nije uknjižen kao vlasnik

Ako prodavac iz zaključenog ugovora o kupoprodaji nije uknjižen kao vlasnik nepokretnosti, a uknjiženo je neko drugo lice, pored dokumenata navedenih pod a), potrebno je priložiti i isprave na osnovu kojih prodavac izvodi svoje pravo od upisanog nosioca prava, čime se dokazuje neprekinut niz osnova sticanja prava (pravni kontinuitet). Ovo znači da je u slučaju da je nepokretnost bila više puta predmet prenosa vlasništva, a i dalje je upisana na prvobitnog vlasnika, potrebno da poslednji sticalac dostavi isprave o svim tim prenosima. Pri tome, za sve isprave važi ono što je navedeno za sadržaj ugovora o kupoprodaji.

Kod ugovora o otkupu stanova u društvenoj svojini postoji izuzetak od obaveze dokazivanja celokupnog niza osnova sticanja. Naime, ako je na stanu upisano neko drugo društveno pravno lice a ne ono koje je dalo stan u otkup, ne treba pribavljati isprave o pravnoj vezi između tih pravnih lica (kontinuitet vlasništva se dokazuje samo od društvenopravnog lica koje je zaključilo ugovor o otkupu u svojstvu prodavca do poslednjeg sticaoca u nizu).

v) Uknjižba prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je predmet kupoprodaje objekat ipi poseban deo objekta (stan, poslovni prostor, garaža), a pravo svojine nije uopšte uknjiženo

Ukoliko je objekat evidentiran na katastarskom planu, pored dokumenata navedenih pod a) ili b), potrebno je priložiti i:

Građevinsku i upotrebnu dozvolu (rešenje o odobrenju za izgradnju odnosno za upotrebu objekta koje se dobija od nadležne opštinske odnosno gradske uprave)

– U originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini).

– Sa klauzulom pravosnažnosti (pečatom donosioca rešenja kojim se potvrđuje kada je odluka postala pravosnažna).

Ako zemljište nije upisano na investitora iz dozvola, potrebno je pribaviti isprave kojima je stekao pravo na zemljištu.

Ako objekat nije evidentiran na katastarskom planu, pored svega napred navedenog, potrebno je i angažovati ovlašćenu geodetsku organizaciju koja će izvršiti geodetsko snimanje zgrade i prijaviti promenu u katastru nepokretnosti.

g) Uknjižba prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, na osnovu ugovora o prenosu prava korišćenja

Pored ugovora o prenosu prava korišćenja, za koji važi sve navedeno za ugovor o kupoprodaji (pod a)), i fotokopije lične karte ili izvod iz Agencije za privredne registre za sticaoca, potrebno je pripremiti:

Rešenje nadležne opštinske uprave doneto na osnovu čl. 84. Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se utvrđuje pravo korišćenja ostalog neizgrađenog zemljišta u državnoj svojini:

– u originalu ipi fotokopija overena da je verna originalu (u sudu ili opštini);

– sa klauzulom pravosnažnosti (pečatom donosioca rešenja kojim se potvrđuje kada je odluka postala pravosnažna).

d) Upis hipoteke

Ako je na nepokretnosti koja se zalaže uknjiženo pravo svojine založnog dužnika

Potrebno je pripremiti jednu od ovih isprava koje mogu biti osnov hipoteke, i to:

Ugovor o hipoteci

– Na kome su potpisi ugovarača overeni u sudu.

– U originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini).

– Sa izričitom i bezuslovnom saglasnošću vlasnika da poverilac može upisati hipoteku na njegovoj nepokretnosti (clausula intabulandi).

Ugovor o hipoteci može biti zaseban ugovor, ili deo ugovora koji uređuje dug (zajam, kredit i drugo).

Založna izjava

Sve što je navedeno za ugovor o hipoteci važi i za založnu izjavu. Založnu izjavu daje vlasnik nepokretnosti koja se zalaže.

Rešenje nadležnog suda kojim se prihvata sporazum stranaka o obezbeđenju potraživanja zasnivanjem hipoteke, prema Zakonu o izvršnom postupku.

Ako nepokretnost koja se zalaže nije uknjižena

U ovom spučaju hipoteka se može upisati na osnovu ugovora o hipoteci ili založne izjave, pored kojih je potrebno priložiti:

Građevinsku dozvolu (rešenje nadležne opštinske, odnosno gradske, uprave o odobrenju za izgradnju objekta koji se zalaže):

– u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini).

– sa klauzulom pravosnažnosti (pečatom izdavaoca rešenja kojim se potvrđuje kada je odluka postala pravosnažna).

đ) Brisanje hipoteke

Da bi se hipoteka brisala, odnosno ispisala, potrebno je priložiti pismenu izjavu poverioca da pristaje na ispis. Ako potraživanje nije izmireno, potpis poverioca na izjavi mora biti overen kod suda. Izjava mora biti predata u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili opštini).

4) Platite takse i naknade

Uz pripremljenu dokumentaciju, potrebno je platiti i republičku administrativnu taksu i odgovarajuće naknade. Kao dokaz o izvršenim uplatama nadležnoj službi RGZ-a predaju se original uplatnice. Prilikom podnošenja zahteva potrebno je predati dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi, dok se naknada može platiti naknadno, u roku od 15 dana od dana dobijanja rešenja, kojim se dozvoljava upis.

5) Sastavite zahtev za uknjižbu

Zahtev za uknjižbu mora da sadrži sledeće elemente:

Kome se upućuje (najčešće je to nadležna služba RGZ-a)

Šta se zahteva-traži?

Ko zahteva-traži (ime i prezime, odnosno naziv, i adresa podnosioca, kao i njegovog zastupnika ili punomoćnika – ukopiko ih ima)?

Potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlašćenog lica.

Pored ovih obaveznih elemenata, zahtev može da sadrži i druge navode za koje podnosilac smatra da su od značaja za odlučivanje.

Ako zahtev podnosi zastupnik ili punomoćnik, uz zahtev je potrebno priložiti i odgovarajući dokaz o svojstvu zastupnika, odnosno punomoćje.

Zahtev za upis hipoteke mogu podneti vlasnik nepokretnosti, dužnik ili poverilac.

6) Predajte zahtev za uknjižbu sa pratećom dokumentacijom u nadležnu službu RGZ-a

Sve navedene radnje(kompletnu uknjižbu) za Vas obavlja Real House – Vaš servis za nekretnine.uknjizba nekretnina

Uknjiženo više vredi.

Advertisements

228 Comments

 1. Kupio sam novosagradjen stan koji ima i gradjevinsku i upotrebnu dozvolu i od Javnog preduzeća ali na vlasničkom listu stoji ; zemljište vlasništvo državna svojina i zgrada.Hipoteka za kredit stavljena je na stan a potpisnik založnog prava je direktor JP u ime JP.Da lije i kako moguće izvršiti pravo uknjižbe.

  • Poštovani

   Državljani BiH mogu da kupuju nekretnine na teritoriji Srbije po pravu reciprociteta.
   Ukoliko ste državljani BiH možete kupiti i uknjižiti se kao vlasnik na sve nekretnine izuzev poljoprivrednog zemljišta, jer po zakonu strani državljani u Srbiji ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište.

 2. Kako izvrsiti konverziju prava korascenja u pravo svojine na neizgradjenom gradskom zemljistu stecenom naslednim resenjem posle smrti oca?
  ( Otac je bio vlasnik do 1980. g. a posle toga korisnik jer je tada nacionalizovano zemljiste odlukom grada Nis-a)

 3. 1968 godine od 4.70 a kupljeno 1.10 a kupo prodajni ugovor postoji.u katastarskim knjigama vodi se parcela od 3.80 a koje nisam ja vlasnik a zemljisnim knjigama nemame kao vlasnika na 1.10.Kako mogu da unesem 1.10 a u zemljisne knjige?Un apred zahvalan.

  • Poštovani
   Ukoliko sam dobro razumeo pitanje, vi ste kupili 1,1 ari od parcele koja ima 4,7 ari a vlasništvo vam nije uknjiženo u zemljišnjim knjigama. Ukoliko je tako, da li ste overili kupoprodajni ugovor i da li ste platili porez na prenos apsolutnih prava, to su uslovi koje morate ispuniti da bi se mogli uknjižiti u zemljišne knjige odnosno u katastar ako je nadležan u vašoj opštini.

   S poštovanjem

  • Poštovani

   Zgrada je sagradjena odnosno završena kada je dobijena upotrebna dozvola. Upotrebnu dozvolu izdaje opštinska uprava zadužen za poslove urbanizma. Pokušajte u vašoj opštini. Upotrebnu dozvolu treba da ima i katastar ukoliko je zgrada uknjižena.

   S poštovanjem

 4. Supruga je nosioc prava koriscenja na delu parcele.Pitanje je: Da li mogu i kako, ja kao suprug,preuzeti pravo koriscenja na tom delu ,ako mogu kolika bi bila nadoknada(mislim na porez i ostale eventualne troskove)? Koji je postupak? HVALA

 5. U proceduri sam za kupovinu stana preko kredita. Zgrada u kojoj kupujem stan( stan je iz otkupa) je sagrađena 1973. god ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Kada sam proveravala u katastru status nekretnine receno mi je da je stan uknjizen a zgrada ne .Kako je to moguce?Da li postoji neka zakonska klauzula kojom je ovo regulisano na ovaj nacin.

 6. Molio bih vas da mi pomognete savetom

  Moja kuća je sagrađena 1977. godine i ima građevinsku dozvolu, nasledio sam je od pokojnog oca i sada bih želeo da je uknjižim. Kada sam proveravao građevinski projekat primetio sam da se ne slaže u potpunosti sa izvedenim stanjem. Spoljašnji gabariti su u skladu sa projektom, spratnost, raspored prostorija i njihove dimenzije takođe, međutim dve lođe svaka po 2.5 kvadrata su zazidane ( jedna je pridodata glavnom kupatilu ), a kupatilo u potkrovlju od 4 kvm nije ni napravljeno vec je umesto njega u jednoj polovini plakar, ulazna terasa od 5 kvm je isto tako ozidana, a po projektu ne bi trebala.

  1. Da li sam ja zbog ovih izmena trebao da podnesem zahtev za naknadnu legalizaciju?

  2. Nisam uspeo da nađem projekte struje, vode i grejanja ali kuća je legalno priključena – imam neke papire i račune za priključke od elektrodistribucije, vodovoda i distributera gasa. Pretpostavljam da mi ti projekti trebaju za upotrebnu dozvolu, šta da radim?

  Hvala!

  • Poštovani

   Ukoliko ste odstupili od gradjevinske dozvole, trebali ste podneti zahtev za legalizaciju. Pošto je rok za podnošenje zahteva prošao savetujem vam da odete u svoju opštinu u odelenje koje se bavi pitanjima urbanizma i da vidi koje korake možete preduzeti. S obzirom da imate graševinsku dozvolu možda i postoji nekakvo rešenje.

 7. MOJA SUPRUGA I NJENA SESTRA SU VLASNICI NA PARCELI U JEDNAKIM DELOVIMA. PITANJE:
  S OBZIROM DA SUPRUGA MOZE UGOVOROM O POKLONU DA MI PREPISE SVOJ DEO,DALI TO ISTO MOZE URADITI I NJENA SESTRA ILI MORA PRVO POKLONITI MOJOJ SUPRUZI ,PA ONDA ONA MENI.DA LI SE MOZE JEDNIM OBRASCEM UGOVORA O POKLONU IZVRSITI TA RADNJA NA RELACIJI : SESTRA> SUPRUGA> JA.HVALA UNAPRED .

 8. ZGRADA U KOJOJ ZIVIMO MOJA PORODICA I JOS 25 PORODICA JE USELJENA JOS 2006 GOD. ZGRADA NIJE TEHNICKI PRIMLJENA PA SAMIM TIM NEMA NI UPOTREBNU DOZVOLU A INVESTITOR NEMA NAMERU DA BILO STA PREDUYME PO TOM PITANJU JER VEROVATNO TREBA DA PLATI ODREDJENE TAKSE ZIG-U NOVI SAD OTPRILIKE PREMA NASIM SAZNANJIMA OKO 100000 EVRA.INACE ZGRADA POSEDUJE GRADJEVINSKU DOZVOLU ZA POCETAK RADOVA.MOJE PITANJE JE KONKRETNO – DA LI MI KAO SKUPSTINA STANARA MOZEMO DA PREUZMEMO OBAVEZE INVESTITORA , PLATIMO TAKSE , DOBIJEMO TEHNICKI PRIJEM I UPOTREBNU DOZVOLU I UKJIZIMO OBJEKAT A POTOM I STANOVE , DA LI POSTOJI TAKVA MOGUCNOST ILI NEKA SLICNA TIPA POMOC DRZAVE ,GRADA DRZAVNIH INSTITUCIJA I SLICNO, JER PO SVEMU SUDECI CEKAJUCI INVESTITORA DA TO ODRADI JE NEMOGUCA MISIJA.JOS SAMO DA DODAM DA NAM SVIMA STIZU RACUNI NA IME OD INFORMATIKE EPS-A I TELEKOMA ,JEDINO JOS OD TOPLANE NEMAMO RACUN POSTO JE ZGRADA NA PRIVREMENOM PRIKLJUCKU PA SVAKE GODINE DOBIJAMO GREJANJE SA ZAKASNJENJEM. UNAPRED HVALA NA ODGOVORU.

  • Poštovani
   Vi kao skupština stanara možete preuzeti sve obaveze i rešiti problem. Trebate prvo videti zbog čega zgrada nema tehnički prijem i upotrebnu dozvolu. Sve to iziskuje dosta strpljenja, vremena ali i dodatnih materijalnih sredstava. pomoć od grada ili države za ovaj problem nemojte očekivati, najbitnije od svega ja da su svi stanari složni ui cilju koji želite ostvariti.

 9. postovanje,

  nasledio sam od oca 100 ari zemljista u industrijskoj zoni,u resenju u ostavinskoj raspravi pise Pravo na posed,kad sam otisao u katastar tamo su mi rekli da imam Pravo koriscenja ali van prometovanja?znaci nemogu da prodam,a imam kupca,sta da radim?

  hvala puno unapred!

  • postovanje,
   ako je vas odgovor upucen meni(Ne znam razlog zbog čega zemljište nije moguće prometovati odnosno prodati. Šta tačno piše u listu nepokretnosti),u listu nepokretnosti pise „Pravo koriscenja“,ali kad sam otisao u katastar da mi izdaju resenje na moj list nepokretnosti,dobio sam odgovor da mi nemogu izdati resenje,jer kod njih u kompjuteru pise, Pravo koriscenja van prava prometovanja???kako je to moguce,unapred zahvalan,ako mi mozete pojasniti.

   pozdrav

 10. Postovani

  POSLE OVERE U SUDU SA BRATOM I SESTROM KOJI SU MI POKLONILI SVOJ DEO NA NJIVI NA OSTAVINSKOJ RASPRAVI KOJI JE SLEDECI KORAK DA TO PREVEDEM NA SEBE, OSLOBODJEN SAM POREZA. MOLIM ZA POMOC

   • Postovani
    ja se izvinjavam sto vam nisam lepo postavio pitanje,sada cu vam objasniti detaljnije.
    Treba da kupim 5 ari od jednog dede ali on ima problem sa uknjizenjem cele njive koja ima 12 ari, 1971 god su tu njivu od oca nasledili pomenuti deda sa bratom i dve sestre na jednake delove. Nakon par meseci dedi su brat i sestre poklonile svoje delove i napravili su ugovor o poklonu koji su overili u cetvrtom opstinskom sudu i deda je porez platio ili je bio oslobodjen poreza. Te godine je zemlja bila nacionalizovana i deda je pokusavao da to uknizi i dobijao je odgovor da je odbijen jer pravo na uknjizbu te godine je imao samo ako poklonodavac nacionalizovanu zemlju pokloni svom bracnom drugu,svojim roditeljima i staratelju,a ako je poklonoprimalac brat pravo na uknjizbu te godine po zakonu deda nije mogao da to uknjizi.Danas u zemljisnim knigama i dalje stoje braca i sestra da poseduju svoje delove i kako da deda to danas uknjizi na svoje ime jer nam jedan advokat kaze da mora ponovo da pravi aneks ugovor sa bratom i sestrama, a sa jednim bratom nije u dobrim odnosima i pitanje dali bi to potpisao a jedna sestra je u domu u hrvatskoj i dom je njen staratelj i nije sposobna fizicki ni psihicki da to potpise. Molim vas za odgovor kako da se deda uknjizi na te njihove delove koje su mu poklonili 1971 god. te ugovore ima overene originale i koja je to sad procedura dali mogu da se izbegnu ti aneks ugovori. Cekam da to deda zavrsi na sebe da bi posle ja i on napravili kupoprodajni ugovor za 5 ari. Nadam se sto pre da cete mi pomoci u odgovoru i unapred sam vam zahvalan.

 11. Treba mi jedna informacija tj. pomoć.
  U procesu sam dobijanja kredita pa bi uskoro trebalo da upišem hipoteku na
  nekretninu. Stan je u izgradnji ali pošto gradi GDS (građevinska direkcija
  srbije)završava se i u procesu je već tehničkog prijema i uskoro dobijanja
  upotrebne dozvole. Moje pitanje je da li ukoliko se dobije upotrebna
  dozvola pre nego što ja dođem do upisa hipoteke to može biti problem (da
  li
  treba potvrda da nije izdata upotrebna dozvolu)? Tj. šta mi je potrebno za
  upis hipoteke (založna izjava, …) pošto mi je vreme ograničeno ugovorom
  za isplatu pa ne bih hteo da zapnem oko upisa nekretnine.

  Unapred zahvalan

 12. Andrija pita:

  Poštovani!

  Kupio sam stan ćerki, ugovor o kupoprodaji sam sklopio ja ( OTAC ) sa prodavcem stana. KAKO MOŽEMO STAN PRILIKOM UKNJIŽBE STANA ŠTO SADA NAMERAVAMO DA URADIMO, da uknjižimo na našu ćerku koja još nije punoletna ( 14)? KOJI JE POSTUPAK ? ŠTA TREBA DA URADIMO u slučajevima kada želimo deci da obezbedimo SIGURAN KROV NAD GLAVOM? Ima li načina da se stan već sada uknjiži na njeno ime ili samo kad napuni punoletstvo?.
  Unapred zahvalni roditelji.

  • Poštovani

   Ukoliko ste hteli da se vaša ćerka uknjiži na stan trebali ste i ugovor zaključiti na njeno ime, pošto je ona maloletna vi bi ga potpisali kao njen zakonski zastupnik. U sadašnjem slučaju vi i vaša ćerka morate sklopiti ugovor o poklonu(da vi njoj poklanjate stan) i nakon toga se ona može uknjižiti. Naravno, sve dok je maloletna u njeno ime potpisuje zakonski zastupnik(najčešće otac ili majka). Pošto ste vi već overili ugovor potrebno je prvo da se vi uknjižite u katastru pa posle zaključenja i overe ugovora o poklonu ćerka, jer mora postojati pravni sled.

   S poštovanjem

 13. Moj otac je kupio kucu 1985 godine i platio porez na promet. Medjutim, u Katastru nece da ga uknjize kao vlasnika, jer covek koji mu je prodao kucu, a koji je kupio kucu 1968, nije platio porez na promet. U Katastru kazu da moram da idem u Poresku upravu da mi na taj ugovor iz 1968 udare pecat da je oslobodjeno placanja poreza na promet. Da li znate je li to zaista oslobodjeno poreza na promet i koji je zakon o porezu na promet u to vreme (krajem 1968) bio na snazi? Hvala unapred na odgovoru!

  • Poštovani
   Da bi se vaš otac uknjižio kao vlasnik kuće potrebno je da postoji pravni sled, prethodni vlasnik ukoliko nije platio porez ili katastru nije dostavio rešenje o oslobađanju nije se takoše uknjižio kao vlasnik.
   Na osnovu čega je prethodni vlasnik oslobođen poreza ne mogu vam reči jer nemam relevantnu dokumentaciju, ali postoji mogućnost da je nasledio kuću kao naslednik prvog naslednog reda.
   U svakom slučaju za vas je bitno da se prvo uknjiži prethodni vlasnim pa tek onda vi.

   S poštovanjem

 14. nasledoi sam Stan od Oca koji sam preveo na sebe i sve je uredu overno resenje u Sudu i predao sam u Poresku Sluzbu da bi dalje porez dolazio na moje Ime pitanje je
  sledece: otac je 1995 jos uknjizio Stan dali ja sada treba da ga uknjizim i dali to kosta ???

  unapred Hvala

 15. Postovanje,
  zajedno sa suprugom sam uzeo kredit za stan (kreditiranje mladih bracnih parova uz subvenciju drzave)koji je uknjizen na prodavca.
  Mi bisada hteli da se mi upisemo kao vlasnici tj pretpostavljam da treba da podnesemo zahtev za promenu prava svojine .Interesuje me s obzirom da smo na ugovoru navedeni oboje da li prilikom upisa prava svojine (s obzirom da se oboje zelimo nalaziti na vlasnickom listu)moramo oboje da posebno podnesemo zahtev i platimo naknadu ili moze samo jedno da podnese zahtev za upis oboje u vlasnicki list.unapred se zahvalljujem

  • Poštovani
   Da bi se u katastar upisalo vaše vlasništvo potrebno je da podnesete zatev, platite taksu i priložite original, overen kupoprodajni ugovor sa potvrdom da ste platili porez na prenos apsolutnih prava ili ako ste prvi kupac potvrdu da ste oslobođeni plaćanja poreza.
   Vi će te vaše vlasništvo knjižiti u delovima kako ste predvideli kupoprodajnim ugovorom. Znači ako ste supruga i vi vlasnici pola – pola tako će i stajati u vlasničkom listu.
   Potrebno je da podnesete jedan zahtev u katastar i platite jednu taksu, a katastar će vas uknjižiti, napominjem, onako kako ste predvideli ugovorom.

   S poštovanjem

 16. Stan sam dobila i otkupila.Isti stan bio je dodeljen drugom radniku ion ga je otkupio a potom u postupku zamene
  taj stan vratio i dobio veći. Stan se dodeljuje meni i ja ga otkupljujem što je potvrđeno u overenom ugovoru. Nisam
  se tada uknjižila.Imam sve ugovore za pravni sled.
  Zgrada je sa tri ulaza moj ulaz nije etažiran.
  Kupac želi da stan bude što pre u njegovoj svojini.Sta raditi .

  • Poštovani

   Potrebno je da pokrenete postupak etažiranja, da se obratite geodetskom zavodu koji to radi, zatim u nadležnom organu opšinske uprave tražite potvrdi tog etažiranja i da potom, kada dobijete rešenje o etažiranju predate na uknjižbu u katastar. Vaš kupac može da kupi i stan koji nije etažiran pa da ga potom sam etažira.

   S poštovanjem

 17. Poštovani, treba da kupim stan (nije poslovni prostor) od jedne firme. Recite mi, molim Vas, na šta da obratim pažnju, s obzirom da je u pitanju nova zgrada, firma je kupila stan direktno od investitora (ugovor sam video) i stan naravno još nije uknjižen. Kako ću ga ja knjižiti? Jel mora prvo da se ta firma uknjiži, pa tek onda ja ili možemo da preskočimo knjiženje firme i da se direktno ja uknjižim kao vlasnik? Da li se na mene odnosi stavka pod B u Vašem objašnjenju koje sam gore čitao?

 18. Pitanje
  Stan je nekad bio prizemlje br.6 a sad je prizemlje br,2
  U pravnom sledu na prva dva ugovora je br,6 a na mom br.2,Da li cu imati problema pri uknjizbi i kome da se obratim.
  Stan je uknjizen na opstinu Novi Sad

 19. Postovani, Ugovor o poklonu je potpisan i overen u sudu 2006. godine. Zahtev za upis u Katastar treba da bude predat ovih dana. U medjuvremenu, promenom l.k. promenjeni su i brojevi l.k u odnosu na one navedene u Ugovoru. Moje pitanje je, da li to predstavlja ikakvu smetnju za upis nepokretnosti u Katastar i da li je eventualno potrebno da se priloze i izvodi iz maticnih knjiga poklonodavca i poklonoprimca?
  Takodje bi puno znacila i informacija o orjentacionoj visini taksa i naknada vezanih za upis.
  Unapred hvala.

  • Poštovani
   Promena broja lične karte ne bi trebala da bude problem u katastru jer je jedinstveni matični broj identičan i nepromenjen (nadam se da i taj broj stoji u ugovoru). U zahtevu za upis nekretnine u katastar ne traži se broj lične karte već matični broj. Što se tiče takse ona vam iznosi nešto oko 7000 dinara.

   S poštovanjem

 20. Postovani,

  Obzirom da sam pripravnik u jednom preduzecu i da nemam dovoljno iskustva, morala bih da Vam se obratim za pomoc. Potrebno je da izvrsim uknjizbu legata pa me zanima kakva je procedura kada se radi o legatu.

  Hvala unapred!

 21. Postovani
  Strani sam drzavljan(HR) kupio sam kucu koja ima sve papire pa i upotrebnu dozvolu ali mi rekose u katastru da se plac vodi kao poljoprivredno zemljiste.Sta da radim?Sve poreze i dadzbine sam platio.
  S postovanjem

  • Poštovani
   Na žalost po našim važećim propisima strani državljani ne mogu da budu vlasnici poljoprivrednog zemljišta. Vaše vlasništvo na kući niko ne može osporiti, jedino što se ne možete uknjižiti u katastru, odnosno vi ste trenutno vangruntovni vlasnik. Imate tri mogućnosti, prva mogučnost je da pričekate promenu važečeg zakona, druga je da aplicirate za dobijanje srpskog državljanstva ukoliko imate argumente i treća je eventualna mogućnost je da sačekate izmenu urbanističkog plana koji bi zemljište, na kojoj se i vaša kuća nalazi, iz poljoprivrednog promenio u građevinsko zemljište ukoliko je to u planu opštine na kojo se nalazi vaša nekretnina.
   S poštovanjem

 22. Pozdrav
  ja sam kupio dva placa jedan pored drugi jedan plac je 5.45 ari drugi plac 5.30 ari u jednom placu ima zgrada i to je legalizovana i sa taj plac nemamo problema asa drugi plac ne mozemo jel nema ni jedna zgrada prazan plac i nemozemo u urbanizam da ga prenesemo sta da radimo dalje trazimo pomoc.

  • Poštovani
   Ukoliko sam dobro razumeo iz vašeg predhodnog pitanja, vi želite da plac uknjižite na svoje ime. Ukoliko je tako ne vidim problem da to i uradite. To što se radi o neizgrađenom placu nema smetnje da ga vi „prevedete „na svoje ime ukoliko ste platili porez. Nadam se da ste državljanin Srbije.
   S poštovanjem

 23. Društveni stan je otkupljen 1992.godine.Izvađena je odmah i tapija(Kraljevo).Sada bih hteo da upišem stan u knjigu nepokretnosti i traže mi da platim 11 430 din.Na mojoj zgradi nije bilo poziva na javnu raspravu,niti su ga po automatizmu upisali(verovatno nisu ni tražili knjigu tapija na uvid).Kakva su moja prava na manju tarifu ili eventualno neplaćanje geodetskom zavodu s obzirom da za stan posedujem tapiju.Prijatelj je za svoj stan platio 1640 din 2008.godine uknjiženje što je bilo 20 e,a nije posedovao tapiju,niti je bio upisan u bilo koju zemljišnu knjigu.

 24. Postovanje!
  Molim vas da mi odgovorite da li je izvodljivo da se kupi i uknjizi parcela na kojoj je pre 30 godina izgradjen privremeni poslovni objekat?
  Naime mi smo podneli u Opstinskoj upravi Panceva prosle godine krajem februara zahtev za uknjizenje tog poslovnog prostora ukupne povrsine 65kvm,medjutim nikakav odgovor nismo dobili.U flajeru koji su delili je pisalo da je moguce uknjiziti privremene poslovne objekte pa smo iz tog razloga i podneli zahtev.
  Poslovni prostor se nalazi na Zelenoj pijaci u Pancevu,adresa Oslobodjenja bb.
  Hvala na odgovoru.

 25. Postovani,
  sta mi je potrebno od dokumentacije da uknjizim celu zgradu i svoj stan u njoj, posto investitor ne zeli da uknjizi, pa celokupan postupak moram ja da odradim
  Hvala

  • Poštovani
   Za uknjižbu zgrade potrebno je da imate upotrebnu dozvolu za zgradu i da platite pripadajuće takse koje vam kažu u katastru, a nakon toga možete uknjižiti i stan za čega vam je potreban overen kupoprodajni ugovor i potvrda o regulisanom porez i takođe plaćena taksa za uknjižbu.
   S poštovanjem

 26. Molimo vas treba mi jedna informacija,potrebno mi je resenje iz katastra na ime Gavro Sokovic iz Sivca,ja sam nosioc prava na nasledstvo,ali nema resenje iz katastra imovinskog dela koji je moj otac posedovao kako do njega da dodjem i dali to moram licno ili moze neko umesto mene,posto ja nisam u Srbiji dali je to moguce izvrsiti faksom?Unapred se puno zahvaljujem.
  S postovanjem Zorka Sokovic-.Monopoli

 27. Poštovani , posle smrti roditelja sestra i ja smo nasledili kuću na selu od roditelja koja je pripadala oboma , inače su bili razvedeni , i poljoprivredna zemljišta koja su pripadala samo ocu . Ostavinska rasprava je urađena gde je utvrđeno da smo sestra i ja vlasnici sve zaostavštine po pola , međutim još ništa nismo uknjižile . U međuvremenu se pojavio kupac za kuću i sada bi je trebalo uknjižiti . Moje pitanje je da li sestra i ja za sada možemo uknjižiti samo kuću zbog prodaje , budući da za zemlju imamo neisplaćen porez koji sada nismo u mogućnosti platiti ,a da bi pokrenuli proces uknjižbe porez mora biti izmiren . Hvala unapred na odgovoru !

 28. Znam da stranac(drzavljanin BiH,Rep.Srpske)moze kupiti nekretninu u Srbiji ali su mi rekli da je ne moze uknjiziti,Da li je to tacno i ako jeste hoce li se u buducnosti nesto promijeniti po tom pitanju?pozdrav!

  • Poštovani
   Stranci (uključujući i BiH državljane) mogu da kupe i uknjiže nekretninu na svoje ime ako se ne radi o poljoprivrednom zemljištu.
   Po zakonu o poljoprivrednom zemljištu (član 1.) strana fizička i pravna lica ne mogu biti vlasnici poljoprivrednog zemljišta.
   Znači, da sve ostale nekretnine možete kupiti i uknjižiti na svoje ime.
   S poštovanjem

 29. Postovani,
  U katastru zemljista se parcela vodi na mog oca a u zemljisnoj knjizi na mog dedu (obojca su preminuli). Sada je u postupku formiranje katastra nepokretnosti. Da li ce u katastru nepokretnosti ta parcela biti upisana kao vlasnistvo moga oca ili moga dede? Otac je upisan kao korisnik u katastar zemljista nakon sto je deda preminuo ali je propustio da se upise u zemljisne knjige kao vlasnik. Da li mogu da se primene clanovi 100 i 96 zakona o katastru pa da se moj otac automatski upise kao vlasnik ili moraju da se prilaze dodatne isprave?
  Unapred hvala na odgovoru.

 30. Poštovani,

  Proverom u katastru saznala sam da stan koji hoću da uknjižim nije uknjižen. Žena koja radi na šalteru mu je rekla da je zgrada „nema odobrenje, ali da su neki drugi stanovi uknjiženi“. Da li, molim vas, možete da mi objasnite, šta to sve znači? Da li je potrebno uopšte da pribavljam pravni kontinuitet, da li ima neke veze to što zgrada nema odobrenje?

  S poštovanjem

 31. Postovani, molila bih vas odgovor na sledece pitanje: Stan kupljen u zgradi legalizovanoj pre tri godine i treba da se uknjizi. Imam overen ugovor o kupoprodaji i da je placen porez. Da li je neophoda i potvrda iz Poreske uprave pri podnosenju zahteva za uknjizbu? I, jos jedno, ukoliko bi stan prodala pre uknjizbe, da li ce kupac imati problem kad ga bude uknjizavao?
  Hvala unapred na odgovru, S poštovanjem, Jaca

  • Poštovani
   Za uknjižbu stana vam je potreban overen original kupoprodajni ugovor,original potvrda iz poreske uprave o plaćenom porezu, fotokopija lične karte, plaćene pripadajuće takse i zahtev koji dobijate u katastru.
   Ukoliko stan prodate pre nego ga uknjižite na vaše ime kupac neće imati problema. ali da bi se on uknjižio na svoje ime prvo je potrebno da se uknjižite vi, uvek mora da postoji pravni sled.
   S poštovanjem

   • Poštovani
    Iz vašeg pitanja nemam potpun uvid u stanje stvari.
    Naime, preduslov da uknjižite vaš stan je da je celokupna zgrada uknjižena. Ne znam šta znači da zgrada nema odobrenje, ukoliko se to odnosi na odobrenje za upotrebu(upotrebna dozvole) u tom slučaju zgrada nije uknjižena pa samim tim ni stanovi u toj zgradi ne mogu se uknjižiti.

   • Poštovani
    Iz vašeg pitanja mi nije najjasnije o kakvom katastru zemljišta je reč. Ukoliko katastar nepokretnosti još nije formiran, validni su podatci iz zemljišnih knjiga.
    Kada se katastar nepokretnosti formira on će preuzeti podatke iz iz zemljišnih knjiga, prema tome vaš deda će biti upisan kao vlasnik, ukoliko je vaš otac bio jedini naslednik potrebno je da se sprovede rešenje o nasleđivanju, a zatim da se uknjiže naslednici iza vašeg oca.
    Sve se to može uraditi i u zemljišnim knjigama ukoliko se katastar još nije formirao i preuzeo podatke.
    S poštovanjem

 32. Mom pokojnom ocu ostala je kuca i zemlja od tetke u nasledstvo,ja ibrat smo nasledili od oca te iste,medutim jedna parcela je ostala i jos se vodi na ocevoj tetki,kako tu parcelu prevesti na mene i brata,unapred hvala.

  • Poštovani
   Ukoliko se ta parcela još vodi na pokojnoj tetki onda je vi niste nasledili ili nije bila predmet nasleđa u ostavinskoj raspravi iza vašeg oca, trebate proveriti da li je ona bila uključena u imovinu koju je vaš otac nasledio od tetke. Bez valjane dokumentacije ne mogu vam odgovoriti napamet bez uvida u papire i rešenja o naslešivanju.

 33. Postovani, kupio bih plac od vlasnika koji je taj plac uzeo pod zakup od ZIG-a Novi Sad na 99 godina. Da li cu imati problema oko buduce dokumentacije posto hocu da pravim kucu na tom placu ako je rec o zakupu? i koja je procedura da se prebac taj plac iz svojstva zakupa u trajno vlasnistvo? da li je bolje da to uradi sadasnji vlasnik ili mogu i ja kada kupim taj plac?

 34. Postovani
  Imam ugovor o poklonu od sestre sacinjen 1973 god. poklonila mi je prava koriscenja 1/6 njenog dela na parceli ugovor smo overili u sudu i platio sam porez apsolutnih prava na taj poklon da bih se uknjizio u zemljisne knjige na taj njen deo traze mi aneks ugovor i ponovo potpis sestre i da se overi u sudu ali sa sestrom nepricam i nece da mi potpise taj aneks koja je sledeca procedura i dali cu ja nekako moci da se uknjizim na tu 1/6 dela za koju imam ugovor o poklonu prava koriscenja i koji je overen u sudu.

 35. Nasledila sam kucu od oca, koja nije uknjizena u katastru. Mada sam pronasla dokumentaciju kada je kuca gradjena i imam sve dozvole i medju njima i RESENJE koje glasi> Dozvoljava se U zk ul. broj1164 uknjizba zaloznog prava na nekretninama u A listu. Zanima me da li je doslo do greske obxirom da je kuca gredjena sredstvima kredita a da nije uknjizena i kako to da ispravim.

  • Poštovani
   Iz vašeg pitanja ne mogu da zaključim zašto kuća nije uknjižena jer nemam dovoljno informacija i uvid u papirologiju.
   Da bi se kuća uknjižila potrebno je da poseduje građevinsku dozvolu, a kada se sagradi da prođe tehnički prijem i dobije upotrebnu dozvolu, sa upotrebnim dozvolom i projektom se knjiži u katastru.
   Nije mi jasno da je upisana založna izjava a da kuća nije uknjižena.
   Proverite u katastriu kako stoje stvari i pogledajte još jednom šta imate od dokumentacije.
   s poštovanjem

 36. Imam stan koji nije uknjizen a treba mi vlasnicki list za promenu adrese.Da li je moguce izvaditi vl.list a da nekretnina nije uknjizena u zemljisne knjige.Postoji novi katastar nepokretnosti.Hvala unapred na odgovoru.

 37. Poštovani imam jednu veliku molbu otac mi je iznenada umro, prikupljajući potrebna dokumenta za zaoštavšinu u katastar se na njega ne vode kuca, plac, njive i sl, već na pokojnog dedu koji mu je sve prepisao ugovorom o dozivotnom izdržavanju, sve napred navedeno nije uknjižio na svoje ime, šta ja sada treba da uradim. takođe otac poseduje traktor, frezu i drugu poljoprivrednu mehanizaciju, kako isto da podelim sa majkom i sestrom koje nece da se sporazumno dogovorimo oko podele, da napomenem da sam ja o svom trošku izvršio generalku na traktoru o delovima za isu imam uredan račun osim za majstora koji je istu uradio.
  Unapred zahvalan.

 38. Poštovani,
  Moj vanbračni partner je vlasnik stana od 34kvm, i trebalo bi da se upišem kao ravnopravni suvlasnik, tj vlasnik jedne polovine. Zanima me na koji način je najbolje završiti tu transakciju, da li ugovorom o poklonu ili na neki drugi način.Takođe, vrlo me zanima da li bi bio obavezan da platim porez na taj ugovor, obzirom da bi mi to bio prvi stan. Ako bi bio oslobođen tog poreza, kakav je postupak prilikom oslobađanja, a ako ne, koja je poreska stopa u tom slučaju.
  Inače, stan ima dograđen deo od 30kvm koji je na legalizaciji, pa me zanima šta se sa tim dešava posle ugovora o poklonu polovine legalnog dela, obzirom da se legalizacija vodi na ime vanračnog partnera.
  Unapred veoma zahvalan na odgovoru, sa poštovanjem,
  Vlada

  • Poštovani
   Najbolje bi bilo da sačekate završetak legalizacije, da i preostalih 30m2 uže u ukupnu kvadraturu pa zatim napravite, ugovor o poklonu ili kupoprodajni ugovor.
   Poreska stopa je 2,5% od procejene vrednosti stana od strane poreske uprave.
   Ukoliko vam je to prva nekretnina imate mogućnosta oslobađanja od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava do 40m2.
   Ukoliko ugovor o poklonu sačinite pre završetka legalizacije onda ćete nakon legalizacije morati sačiniti aneks ugovora.
   S poštovajem

 39. Postovani, kupila sam stan u novogradnji, koji bi oko nove godine trebao biti useljiv. Stan je povrsine 65 kvadrata + 3 kvadrata terasa, a na podrucju opstine je Vracar. Moze li mi neko bar okvirno dati potak koliko kosta uknjizba takvog stana?

 40. Postovani, molila bih Vas za pomoc. Stan koji bih zelela da kupim je uknjzen u Katastar nepokretnosti na ime gospodje koja prodaje stan ali bez ikakvog podatka o kvadraturi stana. U infostanu se stan vodi kao da ima 56m2 i to je ona kvadratura na koliko se placaju sve dadzbine. Vlasnica stana je kupila stan posle 2000.god. od gospodje koja je stan stekla otkupom i u tom kupoprodajnom ugovoru postoji kvadratura stana. Ipak, mnogo me brine to sto u Katastru nepokretnosti ne stoji kolika je kvadratura stana, cak ne razumem ni kako je uknjizen stan bez kvadratute tj.sta je uknjizeno? Sledsteveno, sta je ono sto ja kupujem? Kako uopste trenutno odredjuju godisnji porez ili kako ce odrediti koliko ja treba da platim kada budem predavala da mi se odredi porez na prenos apsolutnih prava (onih 2.5% koje obicno placa kupac) kada u Katasru nema zavedene kvadrature?
  Da li je moj strah opravdan? Molim Vas za odgovor sto pre, obzirom da sam kaparu vec dala a tek sada shvatila da mi nesto u celoj prici smeta.
  Unapred zahvalna, Nadezda

 41. Dali moze da kupi stan ,na svoje ime osoba koja ima sedamnaest godina (a da pri tome uzima stambeni kredit jedan od roditelja) i ako moze dali bi imala pravo na povratak PDV,

 42. Poštovani
  Da bi uknjižili vaš stan potrebno je da dobijete upotrebnu dozvolu, kako nju ne možete dobiti zbog prekoračenja kvadrature trebali ste podneti zahtev za legalizaciju. Pošto je rok za podošenje zahteva davno istekao, ostaje vam da čekate šta će država da uradi sa vašim slučajem jer takvih slučaja ima jako mnogo.
  Raspitajte se i u opštini.
  S poštovanjm

 43. POŠTOVANI

  IVESTITORU SAM DAO KUĆU I PLAC ZA IZGRADNJU ZGRADE, NAKON IZRADE IDEJNOG PROJEKTA TAČNO SMO ODABRALI I DEFINISALI KOJE NEKRETNINE TREBA DA MI SE PREDAJU U VLASNIŠTVU NAKON IZGRADNJE OBJEKTA SA TAČNIM OZNAKAMA I KVADRATURI.
  U UGOVORU SMO I POTVRDILI U POSEBAN ČLAN DA SE „INVESTITOR OBAVEZUJE DA NEKRETNINE KOJE SUINVESTITOR TREBA DA DOBIJE U VLASNIŠTVU NEKRETNINE IZ UGOVORA NESME DA I IH OPTEREĆUJE HIPOTEKOM ILI BILO KOJIM DRUGIM TERETOM“ I OVERILI U SUD.
  PRE NEKOLIKO DANA SLUČAJNO SAM SAZNAO DA JE INVESTITOR POSLE NAŠEG UGOVORA ZAKLJUČIO UGUVUR SA BANKOM I PODIGAO KREDIT ZA PROJEKTNO FINANSIRANJE I DAO CELI OBJEKAT POD HIPOTEKOM UKLJUČUJUĆI I MOJE NEKRETNINE, INVESTITOR PRODAJE SVOJE STANOVE I OTPISUJE DUG PREMA BANCI,A MOJE NEKRETNINE OSTAJU.(MORAM DA NAGLASIM DA JE INVESTITOR SVE VREME KRIO OD MENE ZA OVO I KAKO ON KAŽE HIPOTEKA NIJE UPISANA U KATASTAR.)
  KLJUČEVI TREBA DA NAM PREDA ZA NEKOLIKO DANA,TREBA DA SE NAPRAVE NOVE ANEKSE, ŠTA DALJE DA RADIM? KOJI POSTUPAK DA POKRENEM? A TRAŽI DA MU SE DOPLATE KVADRATE KOJE SU VIŠAK OD UGOVORENE,JA NEŽELIM DA MU DOPLAČUJEM NIŠTA.

  DALI BANKA MOŽE DA MI UZME NEKRETNINE UKOLIKO INVESTITOR NE PODMIRI HIPOTEKU PREMA BANCI?
  KAKVO KRIVIČNO DELO JE UČINJENO PREMA MENI? KO TU ODGOVARA PRED ZAKONOM INVESTITOR,BANKA ILI I JEDNI I DRUGI?DANIMA VIŠE NESPAVAM NARUŠIĆU SVOJE ZDRAVLJE.A NEZNAM ŠTA ME ČEKA JOŠ DALJE.

 44. Imamo stan koji smo kupili još 1994 god. ali ga nismo uknjižili u katastru.Koja je sada procedura za uknjižbu stana i da li vi možete da nam pomognete oko procedure i koliko bi nas to koštalo?Imamo svu ostalu dokumentaciju.Stan želimo da prodamo i zato hoćemo da ga uknjižimo.
  S poštovanjem
  Jelisaveta Lukanić

 45. Kuca je uknjizena kao prizemlje sa tavanom. Tavan hocu da adaptiram u novu stambenu jedinicu. Zanima me do kog stepena gotovosti treba da dovedem tavanski prostor ,tj. novi stan, da bi mogao da ga uknjizim (posto treba da povucem deo sredstava iz kredita kako bi mogao da zatvorim finansijku konstrukciju).Kao sto znate za kredit ce mi trebati hipoteka na nepokretnost, a ne zelim da stavim hipoteku na celu kucu vec samo na taj stan.

  • Postovani
   u principu stambeni objekat treba da bude u celosti zavrsen ha bi mogao dobiti upotrebnu dozvolu.
   Da bi dobili upotrebnu dozvolu prethodno je potrebno da dobijete resenje o tehnickom prijemu objekta.
   Kada komisija bude utvrdjivala da li postoje uslovi za tehnicki prijem konstatovace da li je objeka zavrsen ili ce vam naloziti sta se jos mora uraditi.
   S postovanjem

 46. Postovani,suprug je prije 5 god. uzeo kredit za koji je pod hipoteku ostavio kucu koja mu je ostala od pokojnog oca. On se zajedno sa svojom sestrom odrekao ustupanjem u korist svoje majke koja je i podpisala hipoteku za isti kredit koji se vodi na njegovo ime i koji je prestao odplacivati zbog gubitka posla i nemogucnosti. Da li je njegova majka imala pravo da podpise ugovor o hipoteci bez saglasnosti svoje kcerke ? Postoji li mogucnost da se ugovor o hipoteci ponisti?

  • Poštovani
   Ukoliko su se Vaš suprug i njegova sestra odrekli nasleđa u korist njihove majke onda je ona jedini vlasnik nekretnine koja je stavljena pod hipoteku. Ona je jedina i mogla u tom slučaju da potiše zahtev za upis hipoteke i nije bilo nikakve potrebe da traži saglasnost ćerke.
   S poštovanjem

 47. Поштовани,

  Молио бих Вас за помоћ. Пре петнаестак година мој покојни отац је купио део грађевинске парцеле и на њој саградио кућу. На нашој парцели налази се пет плацева. Наиме, човек од кога смо купили плацеве је држалац, држава је власник. Земљиште је купљено ..уговором о закупу земљишта.. . Отац је у међувремену умро, мајка је наследила кућу и двориште. Који је начина да се она укњижи као власник нашег дела парцеле?
  Унапред захвлан!
  Н.К.

  • Poštovani
   Ukoliko sam dobro razumeo vaš otac je bio suvlasnik na parceli gde su osim njega postojala još četiri suvlasnika.
   Vaša majka se može u katastru uknjižiti na osnovu rešenja o nasleđivanju na kuću i na idealan deo parcele koji je pripadao vašem ocu.
   Ukoliko bi hteli da vaš deo parcele izdvojite kao posebnu parcelu potrbno je da idete u proces parcelizacije sa ostalim suvlasnicima ukoliko su oni zainteresovani i ukoliko je to uopšte moguće uraditi na osnovi plana detaljne regulacije u opštini gde se nakretnina nalazi.
   S poštovanjem

 48. Postovanje,
  Mi,stanari stambene zgrade,smo dobili posebna resenja od Sluzbe za katastar nepokretnosti o upisu prava koriscenja stanova na licno ime nakon procedure uknjizbe zgrade i svih stanova posebno.Znaci li to da smo svi automatski upisani u tkzv.vlasnickim listovima ili se naknadno podnose molbe i kome?.Stambena zgrada se nalazi u Beogradu,SO Zvezdara.
  Hvala,

 49. Cenjena gospodo kako ste na neka pitanja dali osgovor koji sam nekada nekada imao potrebu došo sam do zaljučka da vas konsultujem i o ovome:ja sam kupac jedne idealne polovine parcele od cele koja iznosi 332m² 166m² i objekta koji je 90m² koji je samo moj a takođe i deo zajedničkog objekta od koji bi trebalo da imam deo 32m² mi smo prepostavili prilikom kupovine da je sva površina 180m² i tako smo upisali u kupoprodajni ugovor u katastar nepokretnosti je završio i dobio sam rešenje gde kaze da sam u staroj kući vlasnik jedne polovone.Na usmerno izlaganje katastra nepokretnosti ja i suvlasnik smo dosli do nesporazuma gde treba da prodje linija razgraničenjea i oko veličine pomoćnog objekta ali on ne dozvoljava nikakvo merenje nit i hoce da pristane nato kako ja mogu da izvedem geo metra na koji način da bi mogo da podnesem adekvatnu tužbu da se razdvojimo jer on ne zeli da se razdvajamo samo da ostane kako jeste a ja zelim zasebnu celinu1/1 jer tada kada je uredjen odnos izmedju prethodnika i sadasnjeg komsiju ima resenje koje je izvrsno i kaze UREDJUJU SE ODNOSI a ono je podnesen predlog za fizicku podelu tako da sada deo kuce lezi na moju parcelu a moj deo lezi na njegov deo parcele po slobodnoj proceni ne po meri geometra sta pre podnosenja tuzbe uraditi i kako izvaditi sve dokumente za renoviranje objekta koji je samo moj a ukoloniti deo njegovog objeta ( zajedniskog ) sa mog dela parcele.
  ja se nadam vasem odgovoru srdacan pozdrav Nikolic

 50. suvlasnik nije zainteresuvan da svoj deo parcele odvojim sta preduzeti da dodje do toga da izdvojim svoj deo od njegovog za to postoje uslovi.da budu posebne parcele ali oni nisu zainteresuvaniunapred hvala

  • Poštovani
   Bez popunog uvida u kompletnu dokumentaciju ne mogu dati precizan i konkretan odgovor.
   Ukoliko između suvlasnika ne postoji sporazum o deobi, vi razgraničenje možete tražiti sudskim putem bez bilo kakvog prethodnog merenja, ukoliko meranja budu potrebna sud će to zatražiti te će u tom slučaju drugi suvlasnik morati to omogućiti.
   U svakom slučaju Vaš problem je pitanje za advokata i savetovao bih Vas da angažujete advokata da se same ne upuštate u rešavanje problema.
   S poštovanjem

 51. Zahvaljujem se na predhodnom odgovoru.Dobio sam prepis liste nepokretnosti (vlasnicki list) za stan u stambenoj zgradi gde sam uknjizen kao vlasnik stana.U istim spisima definisano je gradsko gradjevinsko zemljiste pod objektom(stamb.zgradom) i oko objekta u „A“ listu. U „B“ listu se navodi samo gradj.kombinat (koji je davne 1971.god podigao stambenu zgradu i fizicki vise ne postoji) kao nosilac prava koriscenja na drzavnoj svojini pomenutog grad.gradj.zemljista.Resenjem RGZ dozvoljava se upis prava koriscenja zemljista na kat.parceli pod zgradom i uz zgradu vlasnicima posebnih delova upisanih u B2 listu (vlasnici stanova,jedan stan je jos na ime pomenutog gradj.kombinata).Da li mi,etazni vlasnici,imamo pravo susvojine na gradskom gradj.zemljistu oko objekta i u kom udelu(jednakim delovima ili procentualno u zavisnosti od kvadrature stana)?
  Hvala,

 52. kako uknjiziti stan na svoje ime ako je prodavac-investitor SZ prestao sa radom i brisan je iz APR-a a stan je uknjizen na njegovo ime bez bilo kakvog tereta .kupoprodajni ugovor je napravljen i overen u sudu cena u potpunosti isplacena sto je ugovorom i navedeno,

 53. Postovani,
  kupila sam poljoprivredno zemljiste putem javne prodaje u sudu. Platila sam porez na prenos apsolutnih prava. Sud je dao nalog katastru da uknjizi zemljiste na moje ime.
  Pitanje glasi: da li ja placam sve te takse za uknjizbu u katastru, s obzirom da je sud nalozio katastru da sprovede Resenje o kupovini zemlje?

 54. Postovani. ja sam uradio kompletnu legalizaciju moje kuce u Kaludjerici,obavljen je technicki prijem i dobio sam upotrebnu dozvolu.svu tu dokumentaciju i zahtev za uknjizbu sa placenom taksom sam predao u katastarski ured opstine GROCKA,Receno mi je da zbog obilnog posla u katasru moja uknjizba kuce nece biti zavrsena minimum do godinu dana.Posto nisam dobio nikakvo resenje o uknjizbi posle dve godine,smatrao sam da je to gotova stvar, u katastru sam izvadio novi vlasnicki list ili kako ga sad zovu LISTA NEPOKRETNOSTI i tu je pisalo da imam kucu od 100 kvadrata,medjutim to neodgovara onoj kvadraturi za kkoju sam ja platio legalizaciju.Naieme radi se o kuci od 350 kvadrata,prizemlje+sprat+potkrovlje ili bolje receno od 4 stana.Na moje pitanje zastoje to tako radjeno ako sva dokumenta i upotrebna dozvola glase na 350 m2,receno mi je da oni upisuju samo kucu u osnovi-gabarit kuce sto kod mene iznosi 100m2.ja se stime neslazem,i kome da se zalim,posto sluzbenica u katasrutvrdi daje to sve uredu….???? Hvala.

  • Poštovani
   Nakon sprovedene legalizacije u uknjižbe u katastar, služba katastra Vam je trebala poslati rešenje o uknjižbi.
   Ukoliko Vaša upotrebna dozvola glasi na 350 m2 katastar je tako trebao i da uknjiži kuću.
   Proverite u katastru da li su oni uopšte izvršili uknjižbu i upis upotrebne dozvole nakon legalizacije ili se u katastru možda vode nekakvi stari podatci,a da Vaša legalizacija još nije stigla na red za uknjižbu.

 55. Postovani,
  Imam nameru da kupim pravo koriscenja na parceli (jednog od cetvorice korisnika) koja se u vlasnickoj „B“listi vodi kao drzavna svojina R.S.a u „A“ popisnoj listi kao njiva.Iz opstine sam dobio informaciju da ova parcela nije „prosla“ cl.84 Zakona o planiranju i izgradnji i da se bez predhodne konverzije zemljista ne mogu upisati u katastar nepokretnosti.U katastru kazu da se na konverziju ceka oko 2 godine.Da li je ovo pravo koriscenja u prometu?
  Hvala,

 56. Kupio sam stan u zgradi i u kupoprodajnom ugovoru je navedeno, mesto, ulica, broj zgrade (ulaza), broj sprata, broj stana i kako se ispostavilo pogresna katastarska parcela. Greska parcele je u jednom broju. Posedujem pravni sled i u svim predhodnim papirima o stanu je pisano sve osim parcele. Parcelu je napisao advokat kojem je dato da izradi ugovor. Takodje je u kupoprodajnom ugovoru napisano na koji se ugovor tj. ostavinsko resenje doticni kupoprodajni ugovor poziva. Kazite mi molim vas da li problem pogresne katastarske parcele moze da predstavlja problem za knjizenje stana u zgradi?

 57. Zgrada ima upotrebnu i gradjevinsku dozvolu. Mene dakle interesuje da li ce katastar praviti problem oko uknjizbe samog stana u njoj zbog greske u broju katastarske parcele na kojoj se zgrada nalazi u kupoprodajnom ugovoru, iako su podaci o zgradi, ulici, njenom broju, spratu, broju stana tacni, i napisani i u resenju po osnovu koga se poziva kupoprodajni ugovor?

   • Sta da radim ukoliko prodavac navedenog stana ne bude hteo da potpise aneks ugovora u kojem se menja navedena katastarska parcela na kojoj se zgrada nalazi? Kako da ga obavezem na to? Sta onda da radim? Kako onda da ispravim ovu tehnicku gresku? Ko moze da mi pomogne i koje su pravne posledice? Kako da znam koja je onda prava katastarska parcela i moze li katastar tako nesto da mi da?

 58. Poštovani, pročitala sam sve Vaše odgovore na postavljena pitanja. Želela bih da i meni pomognete svojim odgovorom. Koliko znam, naslednik prvog reda, konkretno kćerka, posle mamine smrti ne plaća porez na prenos apsolutnih prava. Da li možete da mi kažete kolike su sudske takse, jer koliko znam, ni to nije zanemarljiva stavka. Unapred Vam puno, puno hvala.

 59. Postovani, zivim u kuci gde se odstupilo od plana.pa zato nije izvrsen tehnicko prijem,samim tim nemam ni upotrebnu dozvolu! Postoji gradj.dozvola. Kuca ima nisko prizemlje sa 2 stana, parter je 1 stan,i sprat 1 stan. Da bih ja uknjizlo moj stan (tj. da l se sad to gleda kao zgrada – 4 stambene jedinice?) , da l ja kao sin coveka koji je zidao kucu,(koji je pokojan)
  , moram da sam uknjizim kucu,pa tek onda stan? Da l zajedno svi stanari placaju podjednako uknjizbu kuce? A posle svako svoj stan knjizi shodno kvadraturi koju ima? Drugo pitanje – predat je zahtev za legalizaciju. Al nije izasao geometar. Da l treba zavrstiti prvo legalizaciju,pa uknjizbu? Neki kazu da mi ne treba uknjizena kuca,da bih stan uknjizio? Srdacan pozdrav,i hvala unapred !

  • Poštovani
   Da bi uknjižili stanove kao posebne jedinice zgrada mora biti uknjižena.
   Ukoliko ste podneli zahtev za legalizaciju, ukoliko ispunjavate uslove, nakon plaćanja legalizacije dobićete rešenje o upotrebi objekta (upotrebna dozvola), nakon toga ćete uknjižiti zgradu a potom vlasnici stanova mogu da uknjiže svoje stanove.

 60. Postovani,
  zanima me koliko iznosi ukupna cena koja se placa prilikom predaje zahteva za stavljanje hipoteke na stan u izgradnji (neuknjizen stan).Molila bih vas da sve ukupno izracunate,i ako ste u mogucnosti da mi odgovorite sto pre.
  Unapred hvala!

  S postovanjem

 61. Da li je moguće dobiti rešenje o kućnom broju ako kuća još uvek nije legalizovana iako je izgrađena pre 60 godina? Ako postoji, koja dokumenta su neophodna za podnošenje zahteva za dobijanje kućnog broja?
  Hvala

 62. Imam jednoiposoban stan u ulici Sime Milutinovica Sarajlije 19.i hocu da ga prodam al nije stan uknjižen. Šta da radim,da li vi možete pogledati moj slučaj… hvala unaprijed. Bane

 63. Postovani Real House,

  imam pitanje i molim Vas za odgovor.

  Kupili smo plac 1991. godine… sacinjen je kupoprodajni ugovor izmedju mene i prodavca koji nikada nije overen u sudu. Na tom placu ja imam LEGALIZOVANU kucu i zivim na tom placu vec 16 godina a posedujem ga 21 godinu i redovno sve racune placam… Kako mogu da uknjizim plac na sebe? (predhodni vlasnik je umro, a ostavinska rasprava se odrzava vec godinama bez dolaska naslednice koja je psihicki poremecena)

  Unapred zahvalan

 64. Postovani,

  Ostavinskom raspravom smo ja i maceha dobili ukupno 20 ari placa, na kom se nalazi stara kuca i 5 metara dalje zapoceta kuca, stiglo se do prve ploce,kako bi smose odvojili ja sam resio da uzmem kucu koja je tek zapoceta, medjutim taj objekat nije 100% uknjizen, sta ja treba da radim sad,da li smem da zapocinjem sa radovima oko zapocete kuce, da li su takse uknjizenja jako skupe? I da li ja uopste mogu nekako da zovem geometra ili koga vec kako bi se to podelilo, da li ja iako uzimam samo tu plocu ipak trebam da imam neki sporazum potpisani od nje i mene samog da se ja slazem sa tim i da ce to biti samo moje, na moje ime, a ne da kad je sve zavrsim ta ista maceha dodje i uzme mi pola, jer mi smo na sudu dobili sve da delimo na pola 😦
  Nadam se da ste me razumeli sta sam uopste hteo da kazem,

  Unapred hvala,

  S postovanjem,

 65. Postovani,
  Nas cetvoro smo nosioci prava koriscenja na katastarskoj parceli koja je jos uvek u drzavnoj svojini.Jedan od korisnika je sam u svoje ime podneo zahtev za konverziju.Da li i ostali treba to da urade ili se konverzija automatski odnosi i na druge korisnike?
  Hvala,

  • Poštovani
   Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava po zakonu je prodavac, ali u praksi to najčešće čini kupac jer se dve strane obično tako dogovore.
   Ukoliko stan kupujete direktno od investitora u tom slučaju nema poreza na prenos apsolutnih prava, već investitor plaća PDV od 8% na izgarđen stan, a Vama ukoliko je to prvi stan koji kupujete i imate ostale uslove možete zahtevati refundaciju PDV-a.
   Kada platite stan investitoru, Vi plaćate cenu sa porezom(PDV) koji je investitor u obavezi platiti.
   S poštovanjem

 66. Postovani,
  Kupila sam plac i zelim da ga uknjizim. Prethodni vlasnik ga nije uknjizio, kao ni vlasnik pre njega. U katastru stoji da je plac uknjizen na ime zene za koju sam saznala da nije ziva. Koja su to dokumenta kojima treba da dokazujem pravni kontinuitet vlasnistva? Da li su to samo prethodni kupoprodajni ugovori ili postoji i drugi nacin? I ciju saglasnost za uknjizenje treba da dobijem ako je lice na koje je plac uknjizen preminulo?
  Hvala.

  • Poštovani
   Da bi uknjižili Vaše pravo vlasništva mora da postoji pravni kontinuitet od lica na kome se plac trenutno vodi pa sve do Vas. To znači da se prethodno moraju uknjižiti svi prethodni vlasnici.
   Da bi se oni uknjižili moraju u katastru da predaju originalni kupoprodajni ugovor i dokaz o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava i to onim redom kako su i kupovali.
   S poštovanjem

 67. Brat je preneo vlasnistvo kuce na sebe (kuca sagradjena pre 1956) iako ostavinska rasprava nije zavrsena. Otac je umro pre trideset godina, i jedina rasprava na koju sam pozvana, i tada i prihvatila svoj deo nasledsta odrzana je nekoliko meseci posle njegove smrti. Sudija je ttada utvrdila da na planu placa ne postoji kuca, vec je ucrtana samo njiva, i odlozila raspravu dok ne donesemo dokaze da kuca postoji. Posle toga nisam dobila nikakvu informaciju o nastavku ostavinske rasprave. Brat je ostao da zivi u kuci sa majkom, koja se takodje prihvatila svog dela nasledstva, kao i on. ja sam se odselila za inostranstvo, ali sam i dalje zadrzala stan u Beogradu na koju mi i inace stize sva posta. Sada sam saznala proveravajuci katastar da je brat preneo vlasnistvo na sebe. Kako je to moguce ako ostavinska nije zavrsena. Majka je jos ziva, i zivi u toj kuci. Brat je odavno presao i zivi u svom stanu. Sta preduzeti jer je on verovatno prevarom izvrsio upis kuce na svoje ime – uz podrsku majke pretpostavljam.

 68. Poštovani,
  Kako da uknjižim stan s obzirom da sam od majke kupila pola stana, jednu idealnu polovinu (ugovor o kupoprodaji), a drugu polovinu stana mi je majka poklonila (ugovor o poklonu)? Šta mi je sve potrebno od dokumentacije? Hvala

  • Poštovani
   Potrebni su vam originalni ugovori o kupoprodaji i poklonu, potvrda poreske uprave da ste na ugovor o poklonu oslobođeni plaćanja poreza (jer se radi o prvom naslednom redu) kao i dokaz o plaćenom porezu na polovinu stana koju ste kupili na osnovu ugovora o kupoprodaji, pripadajuće takse i zahtev za uknjižbu.
   Sve navedeno se podnosi nadležnj službi katastra.

   S poštovanjem

 69. Postovani, kuca nije uknjizena, kao ni 4 stana koja cine tu kucu.tj.zgradu ! Tavan postoji, sa izvedenom strujom i vodom. Da li ja kao vlasnik stana na poslednjem spratu, iako tavan nije adaptiran za zivot, kad budem knjizio svoj stan,knjizim i tavan?

  I 2. pitanje:

  Obzirom da su sva 4 stana vlasnici posebni ljudi, da li neko od njih moze da adaptira tavan tj.onda vec potkrovlje , za zivot, ako dobije 51% od stanara saglasnost?

  3. pitanje:

  Da li stanar iako kuca nije uknjizena,moze da uknjizi svoj stan? U prevodu, para vrti gde burgija nece,da se tako izrazim!:) Jer ne moze biti validno knjizenje, obzirom da nema tehnickog prijema,samim tim ni upotrebne dozvole. Hvala unapred !

  • Poštovani

   Pre svega je potrebno uknjižiti celu zgradu, a potom vlasnici stanova mogu da uknjiže svoje stanove kao posebne jedinie.
   Tavan je zajednička prostorija ukoliko ga neko nije kupio od investitora zgrade, te bi za korišćenje i pretvaranje tavana u stambeni prostor morala postojati saglasnost stanara ali i dozvole nadležne opštinske uprave.
   Uglavnom, prvo tehnički pregled, upotrebna dozvola, knjiženje zgrade…
   S poštovanjem

  • Da bi uknjižili kuću u katastar na ime majke potrebno je da iz poreske uprave dobijete potvrdu da je majka oslobođena plaćanja poreza na prenos apsolutnh prava jer se radi o prvom naslednom redu, a zatim sa rešenjem o ostavinkoj raspravi, plaćenim taksama i zahtevom odete do nadležnog katastra i predate dokumentaciju.
   Proverite prethodno u katastru da li su oni dobili rešenje nakon ostavinske rasprave jer to sud šalje po službenoj dužnosti.
   S poštovanjem

 70. Postovani
  Posto imamo kredit u banci,koji pre vremena razduzujem,a naravno dali smo i hipoteku stan,molila bih Vas da mi odgovorite,koliki su troskovi za brisanje hipoteke?stan nam je procenjen od banke 80.000 hilj.eura a ima 116 kvadrata.
  Unapred zahvalna na odgovoru.
  Pozdrav

 71. Postovani,
  Stan iz otkupa u stambenoj zgradi kupio sam 1996 godine kao peti vlasnik u nizu.Posedujem sve kupoprodajne ugovore osim ugovora izmedju vlasnice koja je otkupila stan 1993 i prodala sledecoj vlasnici 1994.Kada sam pokusao da predam zahtev za uknjizenje stana trazen mi je taj ugovor koga ja nemogu pronaci niti mogu stupiti u kontakt sa tim osobama jer je prva u medjuvremenu preminula a njena cerka nema sacuvanu dokumentaciju o kupoprodaji a druga stanuje na nepoznatoj adresi.Napominjem da posedujem ugovor o otkupu i potvrdu davaoca stana( Grad Beograd-gradska uprava -sekretarijat za finansije) da nema neizmirenih obaveza kao i saglasnost da se moze uknjiziti stan na imenovanu.Molim da mi kazete gde da nadjem nedostajuci kupoprodajni ugovor i da li mogu uknnjiziti stan ako ne uspem da pronadjem taj ugovor.

  • Poštovani
   Da bi katastar uknjižio stan na vaše ime potrebno je da postoji pravni sled sve do momenta kada ste vi kupili stan odnosno kupoprodajni ugovori svih prethodnih vlasnika.
   Ukoliko nemožete pronaći ugovor koji vam nedostaje pokušajte se obratiti arhivi suda koji je izvršio overu potpisa na tom ugovoru.
   S poštovanjem

   • Postovani,
    Procitao sam vas odgovor na moje pitanjeod 19.10.2o12,postupio sam po vasem uputstvu i obratio se arhivi suda ali nisam mogao pronaci sporni ugovor izmedju prodavca stana iz otkupa i prvog kupca.Prema mom saznanju prodavac je kupca uveo u posed pre sklapanja kupoprodajnog ugovora i prodavac je ubrzo posle toga preminuo pa se postavlja pitanje dali ugovor uopste postoji.Nije jasno kako je taj kupac mogao da proda pomenuti stan sledecem kupcu kao i kako su sklapani svi naredni kupoprodajni ugovori pa i moj bez tog dokumenta.Ocigledan je propust svih agencija koje su ucestvovale u kupoprodaji kao i propust suda koji je overavao takve ugovore.Molim Vas da me posavetujete sta da uradim dabi se taj problem resio.Postojui li mogucnost da pravni naslednik preminulog prodavca i kupac daju izjavu u sudu da je obavljena prodaja tj kupovina stana i da taj dokument bude dovoljan za pravni sled?
    S postovanjem

   • Poštovani

    Očigledno je da je napravljen propust prilikom prethodnih kupoprodaja i da je neko od prethodnih prodavaca prodao stan a da nije imao pravni osnov za to, jer u sudskoj arhivi nema potrebnog ugovora.
    Moj savet bi Vam bio da se obratite advokatu za pomoć jer je to dosta složen posao koji sami nećete moći završiti.
    S poštovanjem

 72. Poštovani,
  U procesu sam kupovine stana u zgradi koja je uknjižena, a stan je iz otkupa, nije uknjižen. Međutim, u katastru ne postoji podatak o vlasniku. Na uvid sam dobio sledeću dokumentaciju: Ugovor o korišćenju stana, ugovor o otkupu stana i ugovor o poklonu nepokretnosti (dva člana porodice su suvlasnici po ovom ugovoru). Zanima me da li je ovo sva potrebna dokumentacija kako bih mogao da kasnije uknjižim stan i da li u katastru treba da postoji informacija o vlasniku stana iako nije uknjizen.
  Srdačan pozdrav

  • Poštovani

   Ukoliko stan nije uknjižen u katastru u tom slučaju ne postoje ni podaci o vlasniku stana u katastru.
   Vi od naslednika možete kupiti stan, s tim što trebate proveriti da li su oni platili porez kada su nasledili stan ukoliku nisu naslednici prvog naslednog reda.
   Kupovinom stana koji nije uknjižen preuzimate i rizik koji takva kupovina nosi sa sobom (stan može biti prodat više puta).
   Ukoliko bi vi nakon kupovine hteli da uknjižite stan potrebno je da postoji pravni sled tj. da se prvo knjiži vlasnik koji ga je otkupio, zatim naslednici pa tek onda vi.
   S poštovajem

 73. ja sam vas pitao za nacin kako moj kupac moze da podigne kredit kod banke ako zgrada zbog izgradnje vise stanova nego sto je u projektu nije uknjizena i nema upotrebnu dozvolu.Ja znam sta je potrebno kada je sve u redu.Molim sto brzi odgovor jer mi je hitno. Hvala unapred

  • Poštovani
   Stan možete prodati bez obzira što nije uknjižen isto onako kako ste ga i vi kupili, ukoliko investitor nije uknjižio zgradu iz bilo kojih razloga trebao je da podnese zahtev za legalizaciju kako bi pokušao kroz legalizaciju da uknjiži zgradu ukoliko je to moguće.
   Vaš kupac ne može putem stambenog kredita da kupi stan jer stan nije uknjižen, možda je u pitanju nekakav drugi kredit koji on podiže, ali to već zavisi od njegove banke.
   S poštovanjem

 74. Poštovani
  Zanima me,u slucaju da se izgubi original kupoprodajnog ugovora,ali pritom posedujemo kopije originala kupoprodajnog ugovora,koja nije overena u sudu, i kopiju kupoprodajnog ugovora sa placenim porezom.Kako da uknjizimo stan?

 75. Poštovani
  Podneo sam zahtev za upis hipoteke na nepokretnost na osnovu založne izjave. Pored zahteva za upis hipoteke, založne izjave i priznanica sa uplaćenim taksama, iz katastra mi je traženo da dostavim i dokumentaciju kojom Zajmoprimac-vlasnik nepokretnosti izvodi svoje pravo svojine od prethodnog vlasnika na koga je predmetna nepokretnost uknjižena u katastru. Kao dopunu predmeta dostavio sam Anex Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i potvrdu preduzeća na koje je nepokretnost uknjižena u katastru,kojiom potvrđuju da je kupac tj sadašnji vlasnik stana-Zajmoprimac izmirio sve obaveze i da je vlasnik nepokretnosti. Da li je potrebno da dostavljam još neku dokumentaciju ili su dovoljna ova 3 navedena dokumenta za izvodbu prava svojine od prethodnog vlasnika!?
  Hvala unapred,
  Pozdrav.

 76. Postovani!
  DOBIO SAM NA POKLON OD BABE PLAZ 3;84 ARA NA KOME JE BIO DEDA OD 69GODINE KORISNIK DRZAVNOG ZEMLJISTA:POSLE NJEGOVE SMRTI 93 PRESLO JE NA BABU:MENI JE SADA BABA POKLONILA PLAC I OSLOBODJEN SAM POREZA ALI KAD SAM OTISAO DA SE UKNJIZIM ZEMLJISTE JE DRZAVNO A ONA PLACA ZAKUP NA ZEMLJISTE KOJE SE VODI PASNJAK 7 KLASE SA KUCOM:STA JA TREBA DA URADIM DA BIH SE UKNJIZIOßUNAPRED ZAHVALAN

 77. Poštovani,
  Moj otac je pre 5 godina kupio stan koji je bio u izgradnji, direktno od suinvestitora koji je tada bio vanknjižni vlasnik. Nikakav porez u međuvremenu nije plaćen, niti je zgrada legalizovana, iako je zahtev podnet. Sada moj otac želi da Ugovorom o poklonu stan ustupi meni, a mene zanima da li je to moguće i kakve su pravne posledice? Da li je on obavezan da plati porez na prenos apsolutnih prava (ugovorom o kupoprodaji to nije definisano) pre nego što meni pokloni stan i da li ja imam neke obaveze nakon potpisivanja ugovora? Hvala unapred!

  • Poštovani
   Ukoliko je Vaš otac kupio stan na osnovu ugovora overenog u sudu on Vama može stan pokloniti bez obzira na to koje je poreski obveznik i da li je porez plaćen, Vi ne plaćate porez na prenos apsolutnih prava jer ste naslednik prvog naslednog reda.
   Ukoliko je Vaš otac kupio stan od investitora u tom slučaju investitor treba da je platio PDV na taj stan tako da vaš otac nije u obavezi plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava s obzirom da je stan u prometu prvi put, ali je to svakako trebalo naznačiti u kupoprodajnom ugovoru.
   S poštovanjem

 78. Poštovani,
  U najavi imam prodaju kuće ali imam mali problem. Dali mogu prodati neuknjiženu kuću? Pre godinu dana sam uknjižio plac na sebe, imam utu uslove i građevinsku dozvolu. Koliko brzo mogu uknjižiti objekat uz vaše posredovanje?

  • Poštovani
   Kuću možete prodati i kao neuknjiženu ukoliko kupac takvu hoće da kupi.
   Pošto imate građevinsku dozvolu kako kažete kuću možete uknjižiti u katastru tek nakon dobijanja upotrebne dozvole, što znači da kuća mora biti završena, da ima tehnički prijem od strane opštinske komisije i zatim vam izdaju upotrebnu dozvolu koju predajete u katastar kako bi se kuća uknjižila.
   S poštovanjem

 79. Nedavno sam kupio stan u Beogradu (40m2). Posto zivim u inostranstvu, nemam vremena da uknjizim nekretninu u katastar na moje ime. Koliko bi to kostalo da mi to sredi advokat ili ovlasceno lice?. Unapred hvala

 80. Da li državljani Hrvatske mogu kupovati nekretnine u Srbiji i da li ih mogu uknjižiti? Da li stan koji je državljanin Hrvatske kupio u Srbiji 24.05.2011. može biti uknjižen? Kada je i kojim aktom (ako je to tačnio) zabranjen promet i uknjiženje nekretnina u Srbiji gradjanima Hrvatske?

  • Poštovani

   Državljani Hrvatske trenutno ne mogu u sudu da overe potpis na kupoprodajnom ugovoru jer Srbija nema reciprocitet sa Htvatskom o kupoprodaji nekretnina njihovih državljana.
   Istina je da su mnogi Hrvatski državljani već kupovali nekretnine, ali od nedavno sudovi striktno primenjuju pravila o reciprocitetu.
   Stan koji je već kupljen i za koji je ugovor overen može se uknjižiti.
   S poštovanjem

 81. Postovani,

  zgrada u kojoj zivim od 2007 godine jos uvek nije uknjizena. Nalazi se u opstini Vracar u Beogradu, ima gradjevinsku dozvolu (inace sam stan kupila na kredit), ali kako je investitor izgradio jedan sprat vise od onoga sto je definisano gradjevinskom dozvolom, zgrada jos nema upotrebnu dozvolu. Prema informaciji dobijenoj od investitora, predat je zahtev za legalizaciju i sad se, navodno, ceka uknjizba. (Dodatna informacija: redovno dobijam racune od infortana, elektrane i telekoma).
  U medjuvremenu se javila potreba da stan prodam, pa imam problem.
  Da li postoji mogucnost da svoj stan uknjizim samostalno, bez obzira sto zgrada u kojoj se stan nalazi nije uknjizena?
  Hvala unapred.

 82. Interesuje me da li je moguce putem Virmana naplatiti kucu koje je prodata preko komesarijata za izbeglice?I kada se isplata vrsi prilikom potpisa kupoprodajnog ugovora ili pre toga?

  • Poštovani

   Način isplate zavisi isključivo od dogovora i sporazuma ugovornih strana, onako kako unapred predvidite, što se tiče isplate i ona je takođe stvar dogovora koja se precizira ugovorom, kada mi sastavljamo ugovore, prektikujemo isplatu nakon overe, ali napominjem , ne mora biti tako stvar je dogovora koji morate unapred precizirati.

   S poštovanjem

 83. IMAM JEDNO PITANJE MOJA MAJKA JE KUPILA STAN ALI PREDHODNI VLASNIK NIJE PLATIO POREZ NA PROMET TAKO DA ONA SAD NE MOZE DA SE KNJIZI A NI ONA NIJE TO PLATILA STA DALJE DA URADIMO DA BI SE ONA UKNJIZILA

  • Poštovani
   Da bi se kupac nekretnine uknjižio u katastru nepokretnosti više nije potrebna potvrda o plaćenom porezu, što znači da se mođe prethodni vlasnik uknjižiti na nekretninu,a zatimi i vaša majka.
   To što se oni mogu uknjižiti ne znači da ne moraju i platiti porez na prenos apsolutnih prava, moj savet je da se porez plati jer poreska uprava zaračunava kamate po svakom danu kašnjenja od kaja je obveznik bio duđan platiti porez.

   S poštovanjem

 84. Postovani,
  Kupio sam stan iz otkupa u starijoj stanbenoj zgradi.Stan je prvi vlasnik otkupio od Uprave za imovinsko-pravne poslove Grada Beograda.Posto se stan vise puta prodavao,ja sam zadnji u nizu i posedujem sve kupoprodajne ugovore overene u sudu kao i ugovor o otkupu od prvog vlasnika.Dobio sam pismenu saglasnost gradske uprave grada Beograda da se stan moze upisati na ime kupca iz otkupa a u ovom slucaju sada na mene kao zadnjeg vlasnika.Svu potrebnu dokumentaciju za uknjizbu predao sam na salter Sluzbe katastra nepokretnosti.Posto sam imao saznanje da zgrada u kojoj je pomenuti stan ciji je prethodni vlasnik Grad Beograd nije uknjizena,prilikom predaje dokumentacije pitao sam radnika na salteru dali mogu uknjiziti stan iako zgrada nije uknjizena,odgovorio mi je potvrdno jer je stan iz otkupa.
  Pitam Vas dali mogu uknjiziti stan na svoje ime i dali je grad Beograd bio u obavezi da uknjizi zgradu pre prodaje stanova?

  Spostovanjem

  • Poštovani
   Ne može se uknjižiti stan u zgradi koja na papiru ne postoji, potrebno je da se prvo uknjiži cela zgrada,a zatim stanovi kao posebne jedinice.
   Vi ćete moći uknjižiti svoje vlasništvo na stanu kada se uknjiži zgrada i ukoliko posedujete svu dokumentaciju od prvog vlasnika do vas – ceo pravni sled.
   Kada ste kupovali stan morali ste proveriti u nadležnom katastru da li je stan uknjižen, tada bi videli da čak ni zgrada nije uknjižena.
   S poštovanjem

  • Poštovani
   Nakon završetka kuće upućujete zahtev komisiji za tehnički prijem koja ocenjuje da li je objekat izgrađen u saglasnosti sa građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom. Nakon što dobijete pozitivan tehnički izveštaj podnosite zahtev za dobijanje upotrebne dozvole koja vam je osnova za uknjižbu nekretnine u katastar.
   To što niste završili fasadu i ogradu, mislim da nebi trebao biti problem kod tehnićkog prijema objekta.
   S poštovanjem

 85. Dobar dan. Molim za popoc oko uknjizenja stana.

  Da krenem od pocetka, prvi vlasnik je vesernicu na krovu zgrad adaptirao u dupleks sa stanom ispod koji kasnije podeljen na dve odvojene stambene jedinice (uz sve dozvole), da bi kasnije prodao stan i tu nazovimo „vesernicu“ odvojeno. Problem je nastao kad sam ja kupio tu „vesernicu“ jer je pogresno izracunata kvadtratura u ugovoru (19/54 od dupleksa) tako da ispada da imam 3 kvadrata viska (19.66 umesto 16.66).
  Spomiljali su mi da treba da idem u opstinu (Savski venac) da odnesem originalne planove adaptacije/spanjanja i podele da bi oni meni izdali potvrdu o kvadraturi radi uknjizbe.
  Moje pitanje glasi, da li moze na taj nacin i kako se on tacno zove tj. kome tacno da se obratim a ako ne da li postoji neki drugi nacin?

  Inace se stan vodi na sestru ali ovih dana resavamo punomoc.

  Hvala unaprad na odgovoru.

  • Poštovani

   Iz vašeg pitanja, a bez uvida u dokumentaciju teđko mi je da vam odgovorim. Naime, kada ste kupovali vešernicu morali ste proveriti kako se ona vodi u katastru ako je uknjižena, a rekli ste da je prethodni vlasnik radio sve sa dozvolama. U kupoprodajnom ugovoru treba da stoji kvadratura koja je upisana u katastru. Ukoliko kvadratura nije istaknuta postoji mogućnost da vešernica nije etažirana i na koji je načina izvršena podela stambenih jedinica.
   Ukoliko je sve urađeno sa dozvolama pretpostavljam da je potrebno izvršiti etažiranje koje radi geodetski biro, a nakon toga nadležni organ opštine izdaje rešenje o etažiranju koje je osnov za upis kvadrature u katastar.

   S poštovanjem

 86. Postovani,
  danas sam se neprijatno iznenadio kad mi je stigla posta, opomena pred utuzenje povodom neplacenih obaveza povodom upisa vlasnistva u katastar nepokretnosti … Iskreno, nije mi jasno kako, obzirom da sam prilikom predavanja dokumenata za promenu vlasnistva morao da donesem i uplatnicu … Na zalost, nisam nasao kopiju uplatnice, cak mislim da je nisam ni napravio jer, naravno, po postama daju po dve uplatnice, jedna ostala u posti, jedna otisla u katastar, a meni nije bilo ni na kraj pameti da moze ovako nesto da se dogodi …
  Bilo kako bilo, tu sam gde sam, a pitanje je sta mi je ciniti? Imam broj predmeta, sutra cu svakako otici da trazim predmet na uvid i prilozenu papirologiju kako bih se zaista uverio da nisam platio … Koje su mi jos opcije?
  S’ postovanjem i unapred hvala na odgovoru …

 87. Postovanje,
  Da li se moze kupoprodajni ugovor za nepokretnost overiti u bilo kom sudu na teritoriji Srbije bez obzira na mesto prebivalista ugovoraca i lokaciju nepokretnosti?
  Hvala,

 88. Postovanje,
  Pre tacno 20 godina sam kupio nekretninu (plac) i sacinili smo kupoprodajni ugovor koji nije mogao biti overen u sudu jer je nekretnina bila nacionalizovana.U medjuvremenu sam sagradio stambeni objekat koji je u fazi legalzacije.Sada su se stekli uslovi za promet.Da li sud moze overiti taj ugovor u kome je naznacena cena tadasnje vrednosti ili se mora sacinjavati drugi ugovor i koju cenu nekretnine navesti s obzirom da se cena uvecala.
  Hvala,

  • Poštovani
   Prilikom overe potpisa kupoprodajnog ugovora za sud je cena iz ugovora bitna samo kao osnov određivanja takse koja se plaća, što znači da na osnovu cene koja je u ugovoru plaćate taksu u određenom iznosu.
   Što se tiče cene kao merila vrednosti nekretnine za overu potpisa i za sud to nije bitno.

   S poštovanjem

 89. Postovani,

  Hteo bi da prenesem kucu na svoje ime, kucu je kupio moj deda koji nije ziv od prodavca koji takodje nije ziv ali je ostavio naslednike. Proverio sam u katastru , kuca se vodi na prethodnog vlasnika. problem je sto prilikom „prodaje“ nije sacinjen ugovor ili ja jednostavno ne mogu da ga nadjem. Koji je najlaksi nacin da se uknjizim? Da li je potrebno pokrenti neki postupak pred sudom. Znam da je za preno prava svojine na nepokretnostima potreban pismeni ugovor i upis u zemljisne knjige. Ali ovde ugovora nema? Kako se ti resava u praksi?

  • Poštovani

   Najjednostavniji način bi bio da pronađete kupoprodajni ugovor ukoiko on uopšte i postoji, ako ga vi nemate da potražite u sudskoj arhivi.
   Ukoliko ugovora nema i nije ni zaključen, odnosno overen pred sudom u tom slučaju kuća nije prodata odnosno kupljena.
   Ostaje vam mogućnost pokretanja sudskog postupka.
   Šta na to kažu naslednici „prodavca“ da li osporavaju ili potvrđuju vašu priču i ko je naslednik iza pokojnog dede.

   S poštovanjem

 90. Poštovani,

  Kupio sam stan gde u ugovoru stoji: ,,Prodavac je vanknjižni vlasnik – investitor dvoetažnog stana broj 24 u potkrovlju, površine 110 m2. Predmet mog ugovora je kupoprodaja jedne polovine idealnog dela navedenog stana što fizički opredeljeno predstavlja deo stana u potkrovlju nivo 2 površine 60 m2, a koji je kod prodavca označen kao stan broj 24A.”

  Imam dva pitanja:

  1) Da li mogu da uknjižim ovaj stan od 60 m2 (24A), jer stan u etaži 1 od 50 m2 pripada drugom vlasniku, normalno, stanovi su sa zasebnim ulazima i živimo ovde već 3 godine i redovno izmirujemo račune.

  2) Da li je potrebno sudsko rešenje o razdvajanju etaža radi uknjiženja? Uknjiženje se vrši prvi put.

  Unapred zahvalan vlasnik stana.

  • Poštovani

   Stan možete uknjižiti jedino u sličaju da je zgrada već uknjižena, ukoliko je zgrada uknjižena pretpostavljam da je izvršeno etažiranje stanova te ukoliko se ceo sta odnosno dve etaže vode kao stan od 110me vi se možete uknjižiti u idealnom delu.
   konkretan odgovor na vaše pitanje zavisi od toga da li je uknjižena zgrada i kakav status ima stan čiji ste deo kupili u toj zgradi.

   S poštovanjem

 91. Poštovani

  Rešenjem o nasleđivanji iz 1982.g. gobio sam parcelu od 19,75 ari i godinama je održavao.Pre mene je parcela pripadala mom ocu,a pre njega mom dedi.Sada sam odlučio da je prodam,ali u katastru sam saznao da ta parcela po planu u katastru pripada komšiji.Naime parcele su potpuno indentične,samo se razlikuje stanje na terenu i u katastru.Ja sam obrađivao npr levu parcelu,a on npr desnu,a u katastru su zavedene obrnuto.Ja sam,misleći da je moja, parcelu održavao, a komšija svoju nije.Ne znam čija je greška,i da li ja sada moram da je ispravljam tu grešku, i kako?

  S poštovanjem

  • Poštovani

   Greška je bila što ste održavali tuđu parcelu i što taj problem nisu uočili i vaši prethodnici.
   Ukoliko je komšija saglasan možete razmeniti parcele ugovorom o zameni ukoliko imate interes za to obojica (u tom slučaju plaćate porez), u suprotnom vam ostaje da uredite i svoju parcelu kako ste to činili sa komšijinom do sada.
   S poštovanjem

 92. Poštovani,
  u toku sprovodbe Ugovora o deobi i poklonu, lice koje je u ugovoru je preminulo… Da li će to predstavljati problem kada podnesemo zahtev za uknjiženje u Katastar?

  S poštovanjem, Vesna iz Zrenjanina

 93. Postovani ,
  Jedno pitanje .. treba da uradimo upis u katastar ,naime roditelji su vlasnici stana po pola,stim da je cale preminuo i tu njegovu polovinu smo nasledili po zakonu ,mama brat i ja.
  sta nam je potrebno od dokumentacije?
  hvala unapred

 94. Poštovani
  Kupio sam plac 5ari od Opstine Zemun.U ugovoru stoji da je Opstina Zemun bila u obavezi da isti uknjiži na moje ime preko IV Opštinskog suda.To nije uradila pa sam lično podnio zahtev za uknjižbu istog.Platio sam i porez na apsolutna prava.Pismeno sam intervenisao za uknjižbu istog više puta,Katastar zemunske opštine mi je tražo da dostavim na uvid samo kupoprodajnu uplatnicu i da će plac biti uknjižen.To sam uradio i očekivao sam rešenje.Čekao sam rešenje o uknjižbi godinu dana i na moju intervenciju dobio sam odgovor da plac nije moj već da ga je Grad Beograd prisvojio.Kad sam tražio razlog zašto je to urađeno dobio sam objašnjenje od službenice da je njoj dosta šešeljovaca.Nisam kupio plac od Šešelja već od Opštine Zemun i kad sam joj pokazao sve papire prokomentarisal je od kud mi svi ti papiri.Dobio sam pravnu pouku da se žalim Ministarstvu građevine,dosad nisam dobio odgovor.
  1.Da li je ovo metod očigledne otimačine tuđe i movine.
  2.Kome da uputim tužbu radi izubljene dobiti, pošto mi je onemogućeno da realizujem stanbeni objekat .

  Dr.Tojagić Budimir dipl.ing.građ

  • Poštovani

   Kada ste kupovali plac trebali ste proveriti kako i na koga se vodi u katastru, verovatno su u pitanju neku nerešeni imovinski odnosi pa je on pripao gradu Beogradu ali to naravno treba istražiti.
   Vama ostaje da se obratite advokatu i da preko eventualne tužne tražite nadoknadu štete.

   S poštovanjem

 95. Postovani, da li biste mogli da me uputite u formu i sadrzaj ili ukoliko postoji tacan obrazac za punomocje tj ovlascenje da uknjizbu stana vrsim umesto svojih roditelja tj vlasnika stana, Takodje gde bi to ovlascenje trebalo biti overeno? hvala puno

 96. Poštovani,

  Vlasnik sam stana od 24m2 u Beogradu. Stan sam dobila kao poklon od svoje majke.

  Stan se nalazi u starijoj zgradi iz 1962. godine čiji je prvobitni vlasnik bila SFRJ. Ugovorom o prodaji nepokretnosti na kojoj pravo raspolaganja ima SFRJ i sledeceg vlasnika nekretnina je postala privatno vlasnistvo. Posedujem ugovor potpisan i overen pred Četvrtim opstinskim sudom u Beogradu 11.05.1992.
  Zatim je stan poklonjen, o čemu postoji ugovor o poklonu overen pred Petim opštinskim sudom u Beogradu, pa ponovo prodaja stana i original ugovora o prodaji overen pred Prvim opštinskim sudom 1994.
  Nakon toga je moja majka kupila stan i sačinjen je ugovor o kupoprodaji nepokretnosti koji je overen pred Petim opšinskim sudom 1995.
  Majka je meni poklonila stan i o tome je sačinjen ugovor o poklonu koji je overen pred Petim opštinskim sudom 2009.
  Zgrada u kojoj se nalazi stan je uknjižena 2010. godine i upisana u listu nepokretnosti Opštine Palilula.
  U decembru 2013. godine sam predala zahtev za uknjiženje stana na moje ime sa svom pratećom dokumentacijom: Overenim kopijama svih ugovora o prodaji i poklonu, od prvog do poslednjeg vlasnika stana, kao i potvrdu da je zgrada uknjižena, br. katastarske parcele i potvrdu da je stan u listi nepokretnosti KO Palilula.
  Juce sam dobila dopis od Službe za katastar nepokretnosti da u roku od 15 dana dostavim original ili overenu kopiju potvrde prodavca, Republike Srbije, da je prvi vlasnik, odnosno kupac stana izmirio otkupnu cenu stana u celosti na osnovu Ugovora o prodaji nepokretnosti.
  Nije mi jasno zbog cega mi to traze, s obzirom da u ugovoru pise po kojoj ceni je otkupljen stan kao i na kraju ugovora da obe ugovorne strane svojim potpisom garantuju da su sve ugovorne obaveze ispunjene.
  Poseban problem je, ukoliko je neophodno da to priložim, gde mogu dobiti takav dokument, s obzirom da se radi o 1992. godini.

  Unapred zahvalna.

  S poštovanjem.

 97. Postovani,

  Usli smo u proceduru za dobijanje stambenog kredita i sva dokumnentacija je predata NKOS-u. Danas nas obavestavaju da je vezano za zalogu porebno konvertovanje prava koriscenja parcele u pravo svojine (kuca koja je zaloga ima pravo svojine a parcela na kojoj se nalazi ima pravo koriscenja)
  Molim Vas za info o daljoj proceduri vezano za ovu konverziju.
  Zanima me sta je sve potrebno i naravno koliko to moze da traje da bi se obilo konacno resenje o pravu svojine nad parcelom?
  Unapred hvala.

  Olivera N

 98. Od parcele 6 koja je veličine 14 ari. Čiji su zemljišno knjizni vlasnici 3 brata,kupio sam 5 ari od jednog od njih,sačinio važeći kupoprodaji ugovor overen u sudu,platio porez opštini za isti,uradio geodet snimak.Šta mi je još potrebno da se ja uknjižim u katastar.

 99. postovani
  zakupio sam drzavno zemljiste na period od 99 godina jos 2006 godine. Tada sam platio zakup za kompletan period zakupa i na zemljistu izgradio zakupom dogovoreni objekat i za isti dobio upotrebnu dozvolu u ugovoru obavezanom roku. Pitanje: da li po sadasnjem vazecem zakonu imam pravo na konverziju ovog zemljista? Unapred se zahvaljujem na odgovoru

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s